Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

Informujeme, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému REMA.

Poslední prodejci

Pokud jste posledními prodejci našich baterií konečným uživatelům, dovolujeme si vás upozornit na vaši zákonnou povinnost zpětně odebírat přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo ve vaší prodejně, pokud je vaše ekonomická činnost uvedena v příloze č. 10 k zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech. V případě, že se Vás tato podmínka týká, vzniká Vám nárok, aby organizace REMA zřídila ve vaší prodejně místo zpětného odběru a zajistila jeho další bezproblémové provozování. Zřízení a provozování místa zpětného odběru je pro vás zajišťováno zcela bezplatně.

Distributory

Pokud jste distributory našich baterií, dovolujeme si Vás požádat o předání výše uvedené informace vašim odběratelům – posledním prodejcům. Zároveň i vy máte možnost zapojit se do systému zpětného odběru baterií organizace REMA a nabídnout ve spolupráci s touto organizací vašim zákazníkům službu zpětného odběru.

Konečný uživatel

Pokud jste konečnými uživateli námi dodávaných baterií, můžete tyto baterie odevzdávat:

- na kterémkoliv veřejném místě zpětného odběru pokud je vaše roční spotřeba menší než 20 kg (seznam veřejných míst zpětného odběru je zveřejněn na http://www.remasystem.cz/sberna-mista/),

- našim obchodním zástupcům /distributorům,

- přímo společnosti REMA pokud je vaše roční spotřeba větší než 20 kg (pro uzavření bezplatné smlouvy, prosím, kontaktujte provozní oddělení REMA)

Pro podrobnější informace, prosím, využijte následujících kontaktů:

REMA Group

REMA Systém, a.s.

REMA PV Systém, a.s.

REMA Battery, s.r.o.

REMA AOS, a.s.

Antala Staška 510/38 140 00 Praha 4 – Krč

T: +420 225 988 001 (002)

F: +420 225 988 019

@: info@remasystem.cz

@: info@remapvsystem.cz

@: info@remabattery.cz

@: info@remaaos.cz

http://www.remasystem.cz/

Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Seznam sběrných míst zpětného odběru

http://www.remasystem.cz/sberna-mista/

Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro konečné uživatele ke stažení

http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/rema-battery/pro-verejnost/01.pdf